ทำเนียบบุคลากร

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสวาท ฦาชา

รองผู้อำนวยการ สพม.30

นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

นางปรียารัตน์ ขาวปั้น

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปภาวรา ประเสริฐ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

นายปรีดา นิตยารส

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

นางวนิชา ประยูรพันธุ์

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

นายกฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ

ครู ข่วยปฏิบัติราชการ


นางสาวจีรพร ศรีทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ