ประชุม สพม.30

Post date: Nov 3, 2017 2:10:28 AM

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกดษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมี นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุม และกล่าวลาในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พร้อมกันนี้ นายสุภี หิรัญคำ และนายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ