กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ “ยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา”

Post date: Sep 8, 2017 9:34:13 AM

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ “ยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา” ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดขึ้นเพื่อบูรณาการกิจกรรมโครงการ ณ หอประชุม 186 อนุสรณ์เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีครูและ นักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม