กิจกรรมการพัฒนาองค์กร Organization Development (OD) ประจำปี 2560

Post date: Nov 3, 2017 1:36:29 AM

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาองค์กร Organization Development (OD) และพัฒนาบุบุคลากรในสังกัด เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ณ เขื่อนน้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ตลอดจน เปิดโลกทัศน์ใหม่ด้วยการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ