กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน EP — Dec 22, 2017 6:14:16 AM

พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ฯ — Nov 3, 2017 2:13:18 AM

ประชุม สพม.30 — Nov 3, 2017 2:10:28 AM

งานเกษียณสมาคมศึกษานิเทศก์ จังหวัดชัยภูมิ — Nov 3, 2017 2:09:28 AM

กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย — Nov 3, 2017 2:07:57 AM

ประเมินโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ — Nov 3, 2017 1:40:39 AM

การประชุมสมาคม ศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย — Nov 3, 2017 1:39:12 AM

กิจกรรมการพัฒนาองค์กร Organization Development (OD) ประจำปี 2560 — Nov 3, 2017 1:36:29 AM

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา — Nov 3, 2017 1:34:21 AM

การตรวจติดตามการดำเนินงาน PLC สพม.30 — Nov 3, 2017 1:32:31 AM

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ สู่การประเมินระดับชาติ (O-NET) ... — Nov 1, 2017 6:21:17 AM

กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ “ยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา” — Sep 8, 2017 9:34:13 AM

อบรมครูตามโครงการ “พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” — Sep 8, 2017 9:33:15 AM

การพัฒนาเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ — Sep 8, 2017 9:32:13 AM

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สู่การประเมินระดับชาติ (O-NET) โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ — Sep 8, 2017 9:29:57 AM

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา — Sep 8, 2017 9:28:43 AM

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค — Sep 8, 2017 9:27:45 AM

การประชุมบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 — Sep 8, 2017 9:26:39 AM

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ — Sep 8, 2017 9:24:39 AM

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย — Sep 8, 2017 9:23:25 AM

การประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2561 — Sep 8, 2017 9:21:42 AM

การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรายงานระบบติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 — Sep 8, 2017 9:18:47 AM

ทำบุญอาคารสำนักงานแห่งใหม่ — Sep 8, 2017 9:17:04 AM

การประกวดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560 ประเภทครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน — Sep 8, 2017 9:15:29 AM

การประกวดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560 ประเภทนักเรียนรักการอ่าน, ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน และหนังสือเล่มเล็ก — Sep 8, 2017 9:09:46 AM

การอบรมครูภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 9 ณ ศูนย์อบรมฯ โรงเรียนสุรนารีวิทยา — Sep 8, 2017 9:00:40 AM

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2560 (ENGLISH COMPETITION 2017) — Jul 22, 2017 1:50:56 PM

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม — Jul 22, 2017 1:44:20 PM

ร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่ — Jul 22, 2017 1:37:42 PM

การประกวดห้องสมุดและกิจกรรมรักการอ่าน — Jul 22, 2017 1:34:39 PM

ประเมินความรู้ภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย — Jul 19, 2017 10:18:08 AM

ปลูกต้นไม้ — Jul 19, 2017 10:12:42 AM

ประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา — Jul 19, 2017 10:06:52 AM

ประกวดโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 — Jul 19, 2017 9:43:51 AM

ประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 — Jul 19, 2017 9:42:34 AM

การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา — Jul 19, 2017 9:41:26 AM

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2560 — Jul 19, 2017 9:05:14 AM

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ — Jul 19, 2017 9:04:26 AM

ศึกษาดูงาน PLC — Jul 19, 2017 9:03:31 AM

การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา) — Jul 19, 2017 9:02:49 AM

การอบรมจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม — Jul 19, 2017 9:02:07 AM

การอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม — Jun 10, 2017 11:50:57 AM

การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม — Jun 10, 2017 11:42:13 AM