อบรมครูตามโครงการ “พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”

Post date: Sep 8, 2017 9:33:15 AM

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 อบรมครูตามโครงการ “พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30