ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

Post date: Jul 22, 2017 1:44:20 PM

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้นำตัวแทนศึกษานิเทศก์, บุคลากรทางการศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนในสังกัดจำนวน 50 คน ไปศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยมี นายธณิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม และคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ