การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

Post date: Nov 3, 2017 1:34:21 AM

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา