ประเมินโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

Post date: Nov 3, 2017 1:40:39 AM

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวธัญพร ตรีมูรติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ