ประเมินความรู้ภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย

Post date: Jul 19, 2017 10:18:08 AM

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดให้มีการประเมินความรู้ภาษาจีน สำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีครูผู้สอนภาษาจันชาวไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 19 คน เข้าร่วมการประเมิน