ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2560

Post date: Jul 19, 2017 9:05:14 AM

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 3 ศูนย์ และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของทุกโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2560 รวมถึง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 เพื่อวางแผนการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นตอไป