การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา)

Post date: Jul 19, 2017 9:02:49 AM

ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และคุณลักษณะนิสัยการตรงกับควา่มสนใจ บุคลิกภาพ และความถนัดของนักเรียนสู่การประกอบสัมมาอาชีพ, พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้โรงเรียนมีนวัตกรรมและวิจัยการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง one school one product