ประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

Post date: Jul 19, 2017 9:42:34 AM

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อคัดเลือกโครงงานนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ซึ่งมีโครงงานที่เข้าร่วมประกวด ได้แก่ โครงานวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ประวัติศาสตร์, คุณธรรม