ศึกษาดูงาน PLC

Post date: Jul 19, 2017 9:03:31 AM

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการนำคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูในสังกัดและศึกษานิเทศก์ ไปศึกษาดูงาน PLC@Coaching and Mentoring ปีการศึกษาศึกษา 2560 ณ โรงเรียนผู้เขียว โดยมี ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมคณะให่้การต้อนรับ และร่วมแลกเแลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา" ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30