ประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

Post date: Jul 19, 2017 10:06:52 AM

ในวันที่ 5-6 กรฎาคม 2560 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และศึกษานิเทศก์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว