ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน EP

Post date: Dec 22, 2017 6:14:16 AM

เมื่อวันที่ 4-8 ธันวาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื้นฐานได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนที่ต้องการขอเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทราวงศีกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program , Mini English Program) ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการกศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม้ป็นคณะกรรมการการประเมินความพร้อมดังกล่าว