การอบรมครูภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 9 ณ ศูนย์อบรมฯ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

Post date: Sep 8, 2017 9:00:40 AM

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 9 ณ ศูนย์อบรมฯ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมการอบรมในรุ่นนี้ จำนวน 13 คน