การตรวจติดตามการดำเนินงาน PLC สพม.30

Post date: Nov 3, 2017 1:32:31 AM

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงาน PLC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน PLC ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมี นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม แบะประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูล และนำคณะไปติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา และโรงเรียนภูพระวิทยาคม