การประกวดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560 ประเภทนักเรียนรักการอ่าน, ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน และหนังสือเล่มเล็ก

Post date: Sep 8, 2017 9:09:46 AM

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.60 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดการประกวดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560 ประเภทนักเรียนรักการอ่าน, ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน และหนังสือเล่มเล็ก ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ