การประกวดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560 ประเภทครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

Post date: Sep 8, 2017 9:15:29 AM

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดการประกวดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560 ประเภทครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30