การประกวดห้องสมุดและกิจกรรมรักการอ่าน

Post date: Jul 22, 2017 1:34:39 PM

ในระหว่างวันที่ 17-31 กรกฎาคม 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด จำนวน 7 รายการ ได้แก่ 1) โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 2) ผู้บริหารรักการอ่าน 3) ครูรักการอ่าน (ครูผู้สอนทั่วไป) 4. ครูบรรณารักษ์หรือครูที่รับผิดชอบห้องสมุด 5 นักเรียนรักการอ่าน 6 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 7. หนังสือเล่มเล็ก โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และคณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมผลงาน ให้ขวัญกำลังใจ และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวของโรงเรียนในสังกัด