การประชุมสมาคม ศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย

Post date: Nov 3, 2017 1:39:12 AM

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.ชัยณรงค์ สุวรรณสาร บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง" คณะศึกษานิเทศก์จากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และในช่วงท้านเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อรายงานกิจการสมาคม, นำเสนองบดุลประจำปี และ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ คัดเลือกให้ ดร.เจตนา มูลเมือง ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทยคนใหม่