การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรายงานระบบติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

Post date: Sep 8, 2017 9:18:47 AM

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมี นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ ได้จัดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรายงานระบบติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด