การอบรมจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม

Post date: Jul 19, 2017 9:02:07 AM

ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ณ ห้องประชุมนาซาเร็ท โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และประชาสัมพันธ์ผลการการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในสังกัด