การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2560 (ENGLISH COMPETITION 2017)

Post date: Jul 22, 2017 1:50:56 PM

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2560 (ENGLISH COMPETITION 2017) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ และ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคต่อไป