กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ สู่การประเมินระดับชาติ (O-NET) ...

Post date: Nov 1, 2017 6:21:17 AM

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ สู่การประเมินระดับชาติ (O-NET) โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว