การประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2561

Post date: Sep 8, 2017 9:21:42 AM

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยนางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ และโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา