การอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

Post date: Jun 10, 2017 11:50:57 AM

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม : กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์ คนดี กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน และกิจกรรมครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ