ทำเนียบบุคลากร


บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

     
   (                                         )
รองผู้อำนวยการ สพม.30

 
     
  นางกาญจน์สุดา  จีรภัทร์อติชัย
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
     
 ศน.ศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ศน.สุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     
 
   
 ศน.ถาวร  จิวาลักษณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ศน.ปรียารัตน์  ขาวปั้น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     
 
 
 
 
 
       นายกฤตยพงศ์  อิ่มวิเศษ       นางสาวจีราพร  ศรีทอง  
         ครู ข่วยปฏิบัติราชการ              เจ้าหน้าที่ธุรการ