ทำเนียบบุคลากร


บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

   
 
  นายสวาท  ฦาชา
รองผู้อำนวยการ สพม.30


 
     
  นางกาญจน์สุดา  จีรภัทร์อติชัย
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
     
 นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     
     
  นางปรียารัตน์  ขาวปั้น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
   
 
 
  นายกฤตยพงศ์  อิ่มวิเศษ 
 ครู ข่วยปฏิบัติราชการ 
            นางสาวจีราพร  ศรีทอง
 เจ้าหน้าที่ธุรการ