ทำเนียบบุคลากร


บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

   
 
  นายสวาท  ฦาชา
รองผู้อำนวยการ สพม.30


 
 
 
 
  นางกาญจน์สุดา  จีรภัทร์อติชัย
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม
ศึกษานิเทศก์
 นางปรียารัตน์  ขาวปั้น
ศึกษานิเทศก์
นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ
ศึกษานิเทศก์
     
 
 
 
นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ 
นายบุญฤทธิ์  ปิยะศรี
ศึกษานิเทศก์
นายกรเก่ง  กลิ่นไธสงค์
ศึกษานิเทศก์ 
 
 
 
 

 
 
 
  นางวนิชา  ประยูรพันธุ์
ศึกษานิเทศก์
       นายปรีดา  นิตยารส
        ศึกษานิเทศก์
  นายกฤตยพงศ์  อิ่มวิเศษ 
 ครู ข่วยปฏิบัติราชการ 
                      
   
 
 
 
 นางสาวจีรพร  ศรีทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 นางสาวสุนิษา  ต่อวงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ