กิจกรรมล่าสุดของไซต์

8 ก.ย. 2560 02:43 sesao30 admin แก้ไข กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ “ยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา”
8 ก.ย. 2560 02:43 sesao30 admin แก้ไข อบรมครูตามโครงการ “พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”
8 ก.ย. 2560 02:42 sesao30 admin แก้ไข การพัฒนาเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
8 ก.ย. 2560 02:41 sesao30 admin แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สู่การประเมินระดับชาติ (O-NET) โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
8 ก.ย. 2560 02:40 sesao30 admin แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา
8 ก.ย. 2560 02:39 sesao30 admin แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
8 ก.ย. 2560 02:35 sesao30 admin แก้ไข การพัฒนาเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
8 ก.ย. 2560 02:34 sesao30 admin แก้ไข อบรมครูตามโครงการ “พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”
8 ก.ย. 2560 02:34 sesao30 admin แก้ไข กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ “ยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา”
8 ก.ย. 2560 02:34 sesao30 admin สร้าง กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ “ยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา”
8 ก.ย. 2560 02:33 sesao30 admin สร้าง อบรมครูตามโครงการ “พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”
8 ก.ย. 2560 02:32 sesao30 admin สร้าง การพัฒนาเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
8 ก.ย. 2560 02:30 sesao30 admin แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สู่การประเมินระดับชาติ (O-NET) โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
8 ก.ย. 2560 02:30 sesao30 admin สร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สู่การประเมินระดับชาติ (O-NET) โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
8 ก.ย. 2560 02:28 sesao30 admin แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา
8 ก.ย. 2560 02:28 sesao30 admin สร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา
8 ก.ย. 2560 02:28 sesao30 admin แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
8 ก.ย. 2560 02:27 sesao30 admin สร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
8 ก.ย. 2560 02:26 sesao30 admin แก้ไข การประชุมบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
8 ก.ย. 2560 02:26 sesao30 admin สร้าง การประชุมบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
8 ก.ย. 2560 02:25 sesao30 admin แก้ไข กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
8 ก.ย. 2560 02:24 sesao30 admin แก้ไข บทความไม่มีชื่อ
8 ก.ย. 2560 02:24 sesao30 admin สร้าง บทความไม่มีชื่อ
8 ก.ย. 2560 02:23 sesao30 admin แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
8 ก.ย. 2560 02:23 sesao30 admin สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า