การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

โพสต์2 พ.ย. 2560 18:34โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 23:39 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา