การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา)

โพสต์19 ก.ค. 2560 02:02โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 17:58 โดย sesao30 admin ]
ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และคุณลักษณะนิสัยการตรงกับควา่มสนใจ บุคลิกภาพ และความถนัดของนักเรียนสู่การประกอบสัมมาอาชีพ, พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้โรงเรียนมีนวัตกรรมและวิจัยการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง one school one product