การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2560 (ENGLISH COMPETITION 2017)

โพสต์22 ก.ค. 2560 06:50โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2560 07:41 ]
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2560 (ENGLISH COMPETITION 2017) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ และ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคต่อไป