กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

ประเมินความรู้ภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย

โพสต์19 ก.ค. 2560 03:18โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 23:22 ]

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.00-16.00  น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดให้มีการประเมินความรู้ภาษาจีน สำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีครูผู้สอนภาษาจันชาวไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 19 คน เข้าร่วมการประเมิน

ปลูกต้นไม้

โพสต์19 ก.ค. 2560 03:12โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 23:23 ]

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้นำทีมศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นราชพฤกษ์  ณ  บริเวณหน้าอาคารสำนังานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  หลังใหม่ ตามโครงการ สพม.30  ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

โพสต์19 ก.ค. 2560 03:06โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 23:24 ]

ในวันที่ 5-6 กรฎาคม 2560  สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และศึกษานิเทศก์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ประกวดโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

โพสต์19 ก.ค. 2560 02:43โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 04:25 ]

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อคัดเลือกโครงงานนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค  ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560  เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560  ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

โพสต์19 ก.ค. 2560 02:42โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 04:26 ]

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อคัดเลือกโครงงานนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด  ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560  ซึ่งมีโครงงานที่เข้าร่วมประกวด ได้แก่ โครงานวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ประวัติศาสตร์, คุณธรรม

การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

โพสต์19 ก.ค. 2560 02:41โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 04:26 ]

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560  นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดำเนินการประชุมให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน  13 โรงเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2560

โพสต์19 ก.ค. 2560 02:05โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 23:25 โดย sesao30 admin ]

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 3 ศูนย์ และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของทุกโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2560 รวมถึง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 เพื่อวางแผนการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นตอไป

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

โพสต์19 ก.ค. 2560 02:04โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 23:27 โดย sesao30 admin ]

ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 นายประาโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ชนิดดอกกระเจียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ตามนโยบายของจังหวัดที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดร่วมการอบรมในครั้งนี้

ศึกษาดูงาน PLC

โพสต์19 ก.ค. 2560 02:03โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 18:11 โดย sesao30 admin ]

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการนำคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูในสังกัดและศึกษานิเทศก์ ไปศึกษาดูงาน PLC@Coaching and Mentoring ปีการศึกษาศึกษา 2560 ณ โรงเรียนผู้เขียว โดยมี ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมคณะให่้การต้อนรับ และร่วมแลกเแลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา" ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา)

โพสต์19 ก.ค. 2560 02:02โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 17:58 โดย sesao30 admin ]

ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และคุณลักษณะนิสัยการตรงกับควา่มสนใจ บุคลิกภาพ และความถนัดของนักเรียนสู่การประกอบสัมมาอาชีพ, พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้โรงเรียนมีนวัตกรรมและวิจัยการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง one school one product 

1-10 of 13