กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน EP

โพสต์21 ธ.ค. 2560 22:14โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2561 21:44 โดย sesao30 admin ]

เมื่อวันที่  4-8 ธันวาคม 2561  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื้นฐานได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนที่ต้องการขอเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทราวงศีกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program , Mini English Program)  ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5  กรุงเทพมหานคร โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการกศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม้ป็นคณะกรรมการการประเมินความพร้อมดังกล่าว

พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ฯ

โพสต์2 พ.ย. 2560 19:13โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 22:16 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]

ในวันที่ 30 กันยายน 2560 นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยมี นายสวาท ฦาชา รองผู้ิอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ศึกษานิเทศก์ คณะครูและนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมในพิธี โดยการแข่งขันดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

ประชุม สพม.30

โพสต์2 พ.ย. 2560 19:10โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 23:15 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]

เมื่อวันที่  29 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกดษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมี นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุม และกล่าวลาในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พร้อมกันนี้ นายสุภี  หิรัญคำ และนายไชยวัฒน์  ชุ่มนาเสียว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ

งานเกษียณสมาคมศึกษานิเทศก์ จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์2 พ.ย. 2560 19:09โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 23:15 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายกฤตพัฒน์  พลคราม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สพม.30 ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีศึกษานิเทศก์เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน ได้แก่ นายสุภี  หิรัญคำ และ นายไชยวัฒน์  ชุ่มนาเสียว 

กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย

โพสต์2 พ.ย. 2560 19:07โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 22:53 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]

เมื่อวันที่  28 กันยายน 2560 นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำคณะศึกษานิเทศก์ และ บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเ ขต 30 และกล่าวให้โอวาทในการทำงานแก่บุคลากร

ประเมินโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

โพสต์2 พ.ย. 2560 18:40โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 22:49 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

การประชุมสมาคม ศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย

โพสต์2 พ.ย. 2560 18:39โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 22:25 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]

เมื่อวันที่  23 กันยายน 2560 สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.ชัยณรงค์ สุวรรณสาร บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง" คณะศึกษานิเทศก์จากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และในช่วงท้านเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อรายงานกิจการสมาคม, นำเสนองบดุลประจำปี และ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ คัดเลือกให้ ดร.เจตนา มูลเมือง ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทยคนใหม่

กิจกรรมการพัฒนาองค์กร Organization Development (OD) ประจำปี 2560

โพสต์2 พ.ย. 2560 18:36โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 23:25 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาองค์กร Organization Development (OD) และพัฒนาบุบุคลากรในสังกัด เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ณ เขื่อนน้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ ตลอดจน เปิดโลกทัศน์ใหม่ด้วยการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

โพสต์2 พ.ย. 2560 18:34โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 23:39 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา

การตรวจติดตามการดำเนินงาน PLC สพม.30

โพสต์2 พ.ย. 2560 18:32โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 23:29 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ]

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560  คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงาน PLC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน PLC ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมี นางกาญจน์สุดา  จีรภัทร์อติชัย  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม แบะประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูล และนำคณะไปติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา และโรงเรียนภูพระวิทยาคม 

1-10 of 43