กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ “ยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา”

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:34โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2560 02:43 ]

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ “ยุวชนคนดี มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา” ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดขึ้นเพื่อบูรณาการกิจกรรมโครงการ ณ หอประชุม 186 อนุสรณ์เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีครูและ นักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

อบรมครูตามโครงการ “พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:33โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2560 02:42 ]

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 อบรมครูตามโครงการ “พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

การพัฒนาเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:32โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2560 02:42 ]

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดอบรมครูในหัวข้อ Workshop on “English Language Teaching and Testing in the 21st Century”ณ ห้องจามจุรี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สู่การประเมินระดับชาติ (O-NET) โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:29โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2560 02:41 ]

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สู่การประเมินระดับชาติ (O-NET) โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:28โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2560 02:40 ]

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม โดยมี นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ศึกษา นิเทศ และนายปรีชากร ภาชนะ ครู โรงเรียนภูเขียว เป็นวิทยากร

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:27โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2560 02:39 ]

เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโครงการพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย นายสุภี หิรัญคำ ศึกษานิเทศก์ ในนามตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

การประชุมบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:26โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2560 02:26 ]

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายปรามโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกคน และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเตรียมความพร้อมในการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ ทำการแห่งใหม่

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:24โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2560 02:25 ]

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำโดย นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:23โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2560 02:23 ]

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม

การประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2561

โพสต์8 ก.ย. 2560 02:21โดยsesao30 admin   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2560 02:22 ]

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยนางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ และโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา

1-10 of 32